Naknade štete

Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah ukoliko jačina bola i straha to opravdava. Šteta može biti stvarna ili izmakla korist. Štetni događaji mogu nastati u raznim životnim situacijama i na različitim mestima npr. na poslu-povredom na radu, na javnom mestu, u školi, ujedom psa lutalice ili što se najčešće dešava u praksi u saobraćaju. Bez obzira na mesto nastanka štete štetnik je uvek dužan nadoknaditi je, takođe naknada štete se može potraživati i od osiguravajućeg društva lica koje je prouzrokovalo štetu. U slučaju da vam je prourokovana šteta treba vam specijalizovani advokat za naknadu štete koji dobro poznaje Zakon o obligacionim odnosima. Naknade štete…