Važnost i potreba osiguranja u građevinarstvu

Osiguranje u građevinarstvu, kao posebna vrsta osiguranja obuhvata više različitih kategorija osiguranja u cilju pružanja zaštite i umanjenja gubitaka u vezi sa građevinskim projektima. Svjedoci smo da se građevinska industrija trenutno suočava sa posebnim rizicima i stoga ista zahtjeva različite vrste zaštite. Uz to, takođe treba dodati i činjenicu da je svaki građevinski projekat  podrazumijeva veliku vrijednost i investicije, pa je samim tim i potreba za osiguranjem veća, a namjera investitora i izvođača radova usmjerena na osiguravajuće kuće u cilju osiguranja svih oblika eventualnih rizika koji mogu proizaći iz građevinskih projekata.

Zaštita od gubitka, oštećenja i odgovornosti potrebna je u svakoj fazi izgradnje – od konceptualizacije i dizajna do implementacije i primopredaje radova, a u svakom slučaju akcenat bi trebao biti na sveobuhvatnom osiguranju. To je zato što su rizici povezani sa građevinskim projektima brojni i značajni, poput požara, poplava, oluja, eksplozija, smrti radnika, tjelesnog oštećenja ili bolesti radnika, zatim gubitka ili uništenja materijala i slično.S tim u vezi najčešće vrste osiguranja koje susrećemo kroz praksu u građevinarstvu jesu: osiguranje od opšte odgovornosti, osiguranje od profesionalne odgovornosti, osiguranje objekata u izgradnji, osiguranje radnika, osiguranje građevinskog i instalacijskog materijala, osiguranje elektro i mašinske opreme.

Važna stvar u vezi sa osiguranjem u građevinarstvu je pitanje troškova i drugih izdataka koje nosi osiguranje. Postoji nekoliko faktora koji utiču na pitanje iznosa troškova u vezi sa osiguranjem u građevinarstvu. Iako se sve polise građevinskog osiguranja međusobno razlikuju u odnosu na period pokrića, vrsti osiguranja i slično, na troškove obično utiče isti skup faktora, kao što su: iskustvo izvođača radova ili investitora, veličina projekta, lokacija projekta, kreditna istorija ugovarača osiguranja ili osiguravača itd. Ovi kao i mnogi drugi faktori utiču na osiguravajuće kuće prilikom vršenja procjene rizika. Sa druge strane, postoji takođe nekoliko faktora koji utiču na ugovarače osiguranja prilikom izbora osiguravajućih društava, sa kojim imaju namjeru da stupe u osiguravajuće ugovorne odnose, kao što su: finansijska snaga, korisnička usluga i reputacija, pokrivenost i iskustvo.

Osvrćući se na zakonsku regulativu, napominjemo da u Republici Srpskoj Zakon o uređenju prostora o građenju (Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 40 od 16. maja 2013, 2/15, 106/15, 3/16, 84/19) u nekim odredbama svog zakona pominje pitanje obaveznosti osiguranja, pa tako je u članu 171. stav m.) regulisano da u vršenju inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega nadležni urbanističko-građevinski inspektor, osim opštih ovlašćenja propisanih Zakonom o inspekcijama, ovlašćen je i da naredi izvođaču preduzimanje odgovarajućih mjera radi zaštite objekta i osiguranja bezbjednosti lica i okolnih objekata, ukoliko utvrdi da se izvođenjem radova na izgradnji objekta može ugroziti njihova bezbjednost. Nadalje član 117. istog zakona stav j.) propisuje između ostalog, da prilikom građenja objekta izvođač je dužan da u slučaju prekida radova osigura okolinu i objekat koji gradi. Bez obzira na zakonsku regulativu, osiguranje u oblasti građevinarstva sa sobom nosi jednu posebnu težinu, zbog velike vrijednosti izvođenja građevinskih radova i investicija. Zbog smatramp da je osiguranje, bilo koje vrste, izrazito potrebno i važno, a u nekim slučajevima iz prakse uslov zaključivanja ugovora u međusobnim odnosima između svih učesnika u građevinskim projektima.

2022-01-05T14:01:48+00:00
Go to Top